785true dots bottomright 170true false 800http://www.dedoorloper-ommen.nl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-1
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide3

Privacy beleid

PRIVACY BELEID VAN IJSVERENIGING DE DOORLOPER OMMEN   dd. 10-5-2018 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die IJSVERENIGING DE DOORLOPER OMMEN (hierna: “YV De Doorloper” ) verwerkt van haar leden, abonnees donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van YV De Doorloper, seizoenabonnee of om een andere reden persoonsgegevens aan YV De Doorloper verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
    Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
YV De Doorloper, De Schammelte 27, 7731 BL Ommen, 0529-463288, KvK nummer 40059559.
De ledenadministrateur is bereikbaar via 0529-451542.

2. Welke gegevens verwerkt YV De Doorloper en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap/seizoenabonnement worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2      YV De Doorloper verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/abonnement en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv KNSB en NTFU
b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van YV De Doorloper;
c)  Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen e.d. af te wikkelen.

 1. Bewaartermijnen
  YV De Doorloper verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
  Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 2. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft YV De Doorloper passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt YV De Doorloper soms gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 3. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van YV De Doorloper kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
YV De Doorloper zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop YV De Doorloper je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris. secretariaat.dedoorloperommen@gmail.com

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris. secretariaat.dedoorloperommen@gmail.com

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt